Kritéria hodnocení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku maturitních oborů vzdělání školního roku 2021/2022 pro 1. kolo přijímacího řízení

 Kritéria hodnocení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku maturitních oborů vzdělání školního roku 2021/2022 pro 1. kolo přijímacího řízení

Podle § 60, 64, 83, 85 a 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, dále jen „školský zákon“, vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, dále jen „vyhláška“ a také s ohledem na „Opatření obecné povahy“ vydaného MŠMT ČR dne 5. 1. 2021 pod č.j. MSMT-43073/2020-3, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory denní formy vzdělání  36-47-M/01 Stavebnictví a 78-42-M/01 Technické lyceum:

I.

U uchazečů bude hodnocen:

a)   Prospěch na vysvědčení z předcházejícího vzdělání

 v 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání potvrzený ředitelstvím příslušné školy na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. Započteny jsou stejnou váhou všechny povinné předměty. Známka z chování se na hodnocení nepodílí.         

b)  Výsledek jednotné přijímací zkoušky

konané v souladu s § 60, odst. 5 školského zákona, a to ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Obsahem testů jednotné přijímací zkoušky bude učivo celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

II.

Každý uchazeč může písemné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát. V prvním termínu 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021. K přijímací zkoušce žák dostane pozvánku.

Náhradními termíny pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z jednotné zkoušky, platí tyto termíny 12. 5. 2021 a 13. 5. 2021. K přijímací zkoušce žák obdrží pozvánku.

Žádná další přijímací zkouška organizovaná školou nebude konána.

Pokud počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů, nebudou žáci konat jednotnou přijímací zkoušku a budou přijati na základě prospěchu ze základní školy.

III.

Na stanovení výsledného hodnocení se bude podílet výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury s maximální hranicí 25 bodů, výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace s maximální hranicí 50 bodů a prospěch na vysvědčení dle bodu I. a), uvedený v přihlášce ke vzdělávání s maximální hranicí 50 bodů.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu (vyšší počet bodů) jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.

Hodnocení jednotné zkoušky se tak na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %.

V případě nekonání jednotné přijímací zkoušky se prospěch ze základní školy podílí 100% a maximální počet bodů je 50.

 

Minimální hranice počtu bodů, nutná pro úspěšné vykonání písemného testu jednotné přijímací zkoušky není, celkově ani pro každý předmět zvlášť, stanovena.

Počet bodů dosažený za prospěch z předchozího vzdělávání podle bodu I. a) je v rozmezí 50 až 0 bodů za aritmetický průměr výsledných klasifikací v jednotlivých pololetích, zaokrouhlených na dvě desetinná místa, uvedený na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole takto:

1,00 až 1,10 – 50 bodů

1,11 až 1,20 – 45 bodů

1,21 až 1,30 – 40 bodů

1,31 až 1,40 -  35 bodů

1,41 až 1,50 – 30 bodů

1,51 až 1,60 – 25 bodů

1,61 až 1,70 – 20 bodů

1,71 až 1,80 – 15 bodů

1,81 až 2,00 – 10 bodů

2,01 až 2,25 –  5 bodů

více než 2,25 – 0 bodů

Pořadí uchazečů pro přijetí bude určeno sestupně na základě dosaženého skóre.

Dosažené skóre bude stanoveno součtem počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, z matematiky a z počtu bodů dosažených za prospěch uvedený na přihlášce ke vzdělávání.

Celkově maximálně možný počet dosažených bodů je 125.

IV.

Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je počet bodů dosažený v jednotné přijímací zkoušce z testu z matematiky, druhým celkový prospěch z posledního ročníku základního vzdělávání, třetím pak celkový prospěch ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. 

V případě nekonání jednotné přijímací zkoušky je prvním pomocným kritériem celkový prospěch z posledního ročníku základního vzdělávání, druhým celkový prospěch ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole a třetím pak celkový prospěch ze všech známek z českého jazyku uvedených na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole.

V.

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky v souladu s Metodickým doporučením MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami ze dne 16. 11. 2017 pod č. j. MSMT-21506/2017-1, a to podle

doporučení školského poradenského zařízení, které bude doloženo uchazečem k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. 

Kritéria hodnocení podle bodů I až IV, popř. VI zůstávají zachována.

 VI.

Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury, je organizováno podle § 20 odst. 4 školského zákona. Škola u těchto uchazečů ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daných oborech vzdělání, pohovorem.

VII.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

V oboru vzdělání Stavebnictví je počet přijímaných uchazečů 60.

V oboru vzdělání Technické lyceum je počet přijímaných uchazečů 30.

 

V Havlíčkově Brodě dne 29. 1. 2021

                                                                                                              Ing. Josef Charamza v. r.

                                                                                                                          ředitel školy

Přidáno 29. 1. 2021, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru