Kritéria hodnocení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku maturitních oborů vzdělávání školního roku 2023/2024 pro 1. kolo přijímacího řízení

Podle § 60, 64, 83, 85 a 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, dále jen „školský zákon“ a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, dále jen „vyhláška“, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory denní formy vzdělání  36-47-M/01 Stavebnictví a 78-42-M/01 Technické lyceum:

I.

U uchazečů bude hodnocen:

a)   Prospěch na vysvědčení z předcházejícího vzdělání

 v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání potvrzený ředitelstvím příslušné školy na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. Započteny jsou stejnou váhou všechny povinné předměty. Známka z chování se na hodnocení nepodílí.    

b)  Výsledek jednotné přijímací zkoušky

konané v souladu s § 60, odst. 5 školského zákona, a to ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Obsahem testů jednotné přijímací zkoušky bude učivo celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

II.

Každý uchazeč může písemné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát. V prvním termínu 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023. K přijímací zkoušce žák dostane pozvánku.

Náhradními termíny pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z jednotné zkoušky, platí tyto termíny 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023. K přijímací zkoušce žák obdrží pozvánku.

Žádná další přijímací zkouška organizovaná školou nebude konána.

III.

Na stanovení výsledného hodnocení se bude podílet výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury s maximální hranicí 50 bodů, výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace s maximální hranicí 50 bodů a prospěch na vysvědčení dle bodu I. a), uvedený v přihlášce ke vzdělávání s maximální hranicí 60 bodů.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu (vyšší počet bodů) jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.

Hodnocení jednotné zkoušky se tak na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 62,5 %.

Minimální hranice počtu bodů, nutná pro úspěšné vykonání písemného testu jednotné přijímací zkoušky není, celkově ani pro každý předmět zvlášť, stanovena.

Počet bodů dosažený za prospěch z předchozího vzdělávání podle bodu I. a) je v rozmezí 60 až 0 bodů za aritmetický průměr výsledných klasifikací v jednotlivých pololetích, zaokrouhlených na dvě desetinná místa, uvedený na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole takto:

1,00 až 1,10 – 60 bodů

1,11 až 1,20 – 55 bodů

1,21 až 1,30 – 50 bodů

1,31 až 1,40 – 45 bodů

1,41 až 1,50 – 40 bodů

1,51 až 1,60 – 35 bodů

1,61 až 1,70 – 30 bodů

1,71 až 1,80 – 25 bodů

1,81 až 1,90 – 20 bodů

1,91 až 2,00 – 15 bodů

2,01 až 2,10 – 10 bodů

2,11 až 2,25 –  5 bodů

více než 2,25 – 0 bodů

Pořadí uchazečů pro přijetí bude určeno sestupně na základě dosaženého skóre.

Dosažené skóre bude stanoveno součtem počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, z matematiky a z počtu bodů dosažených za prospěch uvedený na přihlášce ke vzdělávání.

Celkově maximálně možný počet dosažených bodů je 160.

IV.

Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je počet bodů dosažený v jednotné přijímací zkoušce z testu z matematiky, druhým celkový prospěch z posledního ročníku základního vzdělávání, třetím pak celkový prospěch ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. 

V.

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky v souladu s Metodickým doporučením MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami ze dne 16. 11. 2017 pod č. j. MSMT-21506/2017-1, a to podle

doporučení školského poradenského zařízení, které bude doloženo uchazečem k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. 

Kritéria hodnocení podle bodů I až IV, popř. VI zůstávají zachována.

 VI.

Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury, je organizováno podle § 20 odst. 4 školského zákona. Škola u těchto uchazečů ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daných oborech vzdělání, pohovorem.

VII.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

V oboru vzdělání Stavebnictví je počet přijímaných uchazečů 30.

V oboru vzdělání Technické lyceum je počet přijímaných uchazečů 30.

V Havlíčkově Brodě dne 27. 1. 2023

 

                                                                                                             Ing. Josef Charamza v. r.

                          ředitel školy

Přidáno 31. 1. 2023, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru