KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU MATURITNÍCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025 PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle § 60, 64, 83, 85 a 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, dále jen „školský zákon“ a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, dále jen „vyhláška“, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory denní formy vzdělání  36-47-M/01 Stavebnictví, 78-42-M/01 Technické lyceum a 18-20-M/01 Informační technologie:

I.

U uchazečů bude hodnocen:

a)         Prospěch na vysvědčení z předcházejícího vzdělání

 v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. Doložení prospěchu může být provedeno na formuláři

hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání potvrzeném základní školou, skenem vysvědčení předposledního ročníku, respektive výpisu známek posledního ročníku nebo prostou kopií.

Podle platné legislativy nesmí být součástí kritérií přijímacího řízení hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky tedy jsou poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být bráno v úvahu. Pokud uchazeč takové vysvědčení předloží, bude mu dvakrát započítáno 1. pololetí školního roku 2019/2020.        

b)        Výsledek jednotné přijímací zkoušky

konané v souladu s § 60, odst. 5 školského zákona, a to ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Obsahem testů jednotné přijímací zkoušky bude učivo celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

II.

Každý uchazeč může písemné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát. V prvním termínu 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024. K přijímací zkoušce žák dostane pozvánku.

Náhradními termíny pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z jednotné zkoušky, platí termíny 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024. K přijímací zkoušce žák obdrží pozvánku.

Žádná další přijímací zkouška organizovaná školou nebude konána.

III.

Na stanovení výsledného hodnocení se bude podílet výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury s maximální hranicí 50 bodů, výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace s maximální hranicí 50 bodů a prospěch na vysvědčení dle bodu I. a), uvedený v přihlášce ke vzdělávání s maximální hranicí 60 bodů.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu (vyšší počet bodů) jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.

Hodnocení jednotné zkoušky se tak na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 62,5 %.

Minimální hranice počtu bodů, nutná pro úspěšné vykonání písemného testu jednotné přijímací zkoušky není, celkově ani pro každý předmět zvlášť, stanovena.

Počet bodů dosažený za prospěch z předchozího vzdělávání podle bodu I. a) je v rozmezí 60 až 0 bodů vypočten podle vzorce:

n = 100 - 40 * x,

kde n je počet bodů za prospěch na vysvědčení (zaokrouhluje se na celá čísla, nemůže být záporný) a x je aritmetický průměr aritmetických průměrů výsledných klasifikací jednotlivých pololetí dle údajů uvedených na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. Průměry jednotlivých pololetí i výsledný průměr se zaokrouhlují na dvě desetinná čísla. Započítává se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. Započteny jsou stejnou váhou všechny povinné předměty. Známka z chování se na hodnocení nepodílí.

Pořadí uchazečů pro přijetí bude určeno sestupně na základě dosaženého skóre.

Dosažené skóre bude stanoveno součtem počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, z matematiky a z počtu bodů dosažených za prospěch uvedený na přihlášce ke vzdělávání.

Celkově maximálně možný počet dosažených bodů je 160.

IV.

Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je preference daného oboru vzdělání dle pořadí na přihlášce, druhým je počet bodů dosažený v jednotné přijímací zkoušce z testu z matematiky, třetím celkový prospěch z posledního ročníku základního vzdělávání, čtvrtým pak celkový prospěch ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. 

V.

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky v souladu s Metodickým doporučením MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami ze dne 16. 11. 2017 pod č. j. MSMT-21506/2017-1, a to podle

doporučení školského poradenského zařízení, které bude doloženo uchazečem k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. 

Kritéria hodnocení podle bodů I až IV, popř. VI zůstávají zachována.

 VI.

Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury, je organizováno podle § 20 odst. 4 školského zákona. Škola u těchto uchazečů ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daných oborech vzdělání, pohovorem.

VII.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

V oboru vzdělání Stavebnictví je počet přijímaných uchazečů 45.

V oboru vzdělání Technické lyceum je počet přijímaných uchazečů 30.

V oboru vzdělání Informační technologie je počet přijímaných uchazečů 15.

 

V Havlíčkově Brodě dne 24. 1. 2024

 

                                                                                                             Ing. Josef Charamza, ředitel školy

Přidáno 31. 1. 2024, autor: Jan Matějka

tisk Tisknout   ↑ Nahoru