Kritéria hodnocení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku učebních oborů vzdělání školního roku 2021/2022 pro 1. kolo přijímacího řízení

Kritéria hodnocení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku učebních oborů vzdělání školního roku 2021/2022 pro 1. kolo přijímacího řízení

Podle § 60, 64, 83, 85 a 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, dále jen „školský zákon“, vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, dále jen „vyhláška“ a také s ohledem na „Opatření obecné povahy“ vydaného MŠMT ČR dne 5. 1. 2021 pod č.j. MSMT-43073/2020-3, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory denní formy vzdělání 36-64-H/01 Tesař, 36-66-H/01 Montér suchých staveb, 36-67-H/01 Zedník, 36-52-H/01 Instalatér a 39-41-H/01 Malíř a lakýrník:

I.

U uchazečů bude hodnocen:

Prospěch na vysvědčení z předcházejícího vzdělání

 v 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání potvrzený ředitelstvím příslušné školy na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. Započteny jsou stejnou váhou všechny povinné předměty. Známka z chování se na hodnocení nepodílí.

Na základě těchto výsledků bude stanoveno vzestupně pořadí pro přijetí uchazečů.

           

Přijímací zkouška organizovaná školou nebude konána.

II.

Nezbytnou podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro jednotlivé obory vzdělání, a to v souladu se školským zákonem a nařízením vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění.

III.

Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je prospěch z posledního ročníku základního vzdělávání, druhým pak celkový prospěch ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole.

IV.

Počet přijímaných uchazečů je odvislý od kapacity jednotlivých oborů.

V oboru vzdělání Tesař je předpokládaný počet 12 přijímaných uchazečů.

V oboru vzdělání Montér suchých staveb je předpokládaný počet 12 přijímaných uchazečů.

V oboru vzdělání Zedník je předpokládaný počet 12 přijímaných uchazečů.

V oboru vzdělání Instalatér je předpokládaný počet 16 přijímaných uchazečů.

V oboru vzdělání Malíř a lakýrník je předpokládaný počet 12 přijímaných uchazečů.

                             

V Havlíčkově Brodě dne 29. 1. 2021

                                                                                                              Ing. Josef Charamza v. r.

                                                                                                                       ředitel školy

Přidáno 29. 1. 2021, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru