KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU UČEBNÍCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025 PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Podle §§ 60, 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory denní formy vzdělání 36-64-H/01 Tesař, 36-67-H/01 Zedník, 36-52-H/01 Instalatér a 39-41-H/01 Malíř a lakýrník:

I.

U uchazečů bude hodnocen:

Prospěch na vysvědčení z předcházejícího vzdělání

v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. Doložení prospěchu může být provedeno na formuláři

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání potvrzeném základní školou a s QR kódem, skenem vysvědčení předposledního ročníku, respektive výpisu známek posledního ročníku nebo prostou kopií. Započteny jsou stejnou váhou všechny povinné předměty. Známka z chování se na hodnocení nepodílí.

Podle platné legislativy nesmí být součástí kritérií přijímacího řízení hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky tedy jsou poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být bráno v úvahu. Pokud uchazeč takové vysvědčení předloží, bude mu dvakrát započítáno 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Na základě těchto výsledků bude stanoveno vzestupně pořadí pro přijetí uchazečů.

      Přijímací zkouška organizovaná školou nebude konána.

 

II.

Nezbytnou podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro jednotlivé obory vzdělání, a to v souladu se školským zákonem a nařízením vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění.

III.

 

Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je preference daného oboru vzdělání dle pořadí na přihlášce druhým pomocným kritériem prospěch z posledního ročníku základního vzdělávání, třetím celkový prospěch ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole a čtvrtým známka z matematiky z posledního ročníku základního vzdělávání.

IV.

 

Počet přijímaných uchazečů je odvislý od kapacity jednotlivých oborů.

V oboru vzdělání Tesař je předpokládaný počet 8 přijímaných uchazečů.

V oboru vzdělání Zedník je předpokládaný počet 12 přijímaných uchazečů.

V oboru vzdělání Instalatér je předpokládaný počet 16 přijímaných uchazečů.

V oboru vzdělání Malíř a lakýrník je předpokládaný počet 12 přijímaných uchazečů.    

                       

V Havlíčkově Brodě dne 24. 1. 2024                        Ing. Josef Charamza v. r., ředitel školy

                                                                            

Přidáno 31. 1. 2024, autor: Jan Matějka

tisk Tisknout   ↑ Nahoru