Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - maturitní obory

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - obory vzdělání s maturitní zkouškou

Seznam přijatých uchazečů v pořadí podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení

Obor vzdělání 36 - 47 – M/01 Stavebnictví

Pořadí

Registrační číslo

1. pol. 8. třídy

2. pol. 8. třídy

1. pol. 9. třídy

Celkový průměr ze ZŠ

Výsledek přijímacího řízení

1

187

1,40

1,50

1,40

1,43

Přijat/a

2

184

1,63

1,69

1,63

1,65

Přijat/a

3

191

1,73

1,78

1,75

1,75

Přijat/a

Obor vzdělání 78 - 42 – M/01 Technické lyceum

Pořadí

Registrační číslo

1. pol. 8. třídy

2. pol. 8. třídy

1. pol. 9. třídy

Celkový průměr ze ZŠ

Výsledek přijímacího řízení

1

186

1,40

1,50

1,40

1,43

Přijat/a

2

185

1,94

1,56

1,53

1,68

Přijat/a

Zveřejněno dne 23. 5. 2022

Poučení o právních následcích neodevzdáním zápisového lístku

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí účastník řízení potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve výroku uvedené škole a oboru vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů, tj. do 6. 6. 2022.

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole.

KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU MATURITNÍCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle § 60, 64, 83, 85 a 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, dále jen „školský zákon“ a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, dále jen „vyhláška“, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory denní formy vzdělání  36-47-M/01 Stavebnictví a 78-42-M/01 Technické lyceum:

I.

U uchazečů bude hodnocen:

a)   Prospěch na vysvědčení z předcházejícího vzdělání

 v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání potvrzený ředitelstvím příslušné školy na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. Započteny jsou stejnou váhou všechny povinné předměty. Známka z chování se na hodnocení nepodílí.       

                                                                  II.

Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je celkový prospěch z posledního ročníku základního vzdělávání, druhým pak celkový prospěch ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole a třetím známka z matematiky na posledním dokládaném vysvědčení. 

III.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

V oboru vzdělání Stavebnictví je počet přijímaných uchazečů 2.

V oboru vzdělání Technické lyceum je počet přijímaných uchazečů 2.

V Havlíčkově Brodě dne 13. 5. 2022

Ing. Josef Charamza

ředitel školy

 

Přidáno 23. 5. 2022, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru