Výsledky přijímacího řízení - 3. kolo - učební obory

Výsledky 3. kola přijímacího řízení – obory vzdělání se závěrečnou zkouškou

Seznam přijatých uchazečů v pořadí podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení

Obor vzdělání 36 - 67 – H/01 Zedník

Pořadí

Registrační číslo

Celkový průměr ze ZŠ

Výsledek přijímacího řízení

1.

193

2,40

Přijat

2.

192

3,26

Nepřijat

 

 

Zveřejněno dne 24. 6. 2022

Poučení o právních následcích neodevzdáním zápisového lístku

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí účastník řízení potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve výroku uvedené škole a oboru vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů, tj. do 12. 7. 2022.

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole.

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU UČEBNÍCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 PRO 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle §§ 60, 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obor denní formy vzdělání  36-67-H/01 Zedník:

I.

U uchazečů bude hodnocen:

Prospěch na vysvědčení z předcházejícího vzdělání

 v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání potvrzený ředitelstvím příslušné školy na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole. Započteny jsou stejnou váhou všechny povinné předměty. Známka z chování se na hodnocení nepodílí.

Na základě těchto výsledků bude stanoveno vzestupně pořadí pro přijetí uchazečů.      

Přijímací zkouška organizovaná školou nebude konána.

II.

Nezbytnou podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro jednotlivé obory vzdělání, a to v souladu se školským zákonem a nařízením vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění.

III.

 

Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je prospěch z posledního ročníku základního vzdělávání, druhým pak celkový prospěch ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole.

IV.

Počet přijímaných uchazečů je odvislý od kapacity jednotlivých oborů.

V oboru vzdělání Zedník je předpokládaný počet 1 uchazeč pro přijetí.                  

V Havlíčkově Brodě dne 8. 6. 2022

                                                                                                             Ing. Josef Charamza,  ředitel školy

 

Přidáno 24. 6. 2022, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru